ဖွဲ့စည်းပုံ

04/02/20

ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းအင်အား (၆၀) ဦးအနက်၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ အရာထမ်း (၁၀) ဦးနှင့် အမှုထမ်း(၃၆) ဦး ခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးက စာကြည့်တိုက်စီမံ ခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။