ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

05/07/20

၁။ ဦးသန်းမောင်                 (၁၉၅၂-၁၉၅၅)

၂။ ဒေါ်ညွန့်မြင့်                   (၁၉၅၅-၁၉၇၁)

၃။ ဒေါ်သန်းသန်းအေး         (၁၉၇၁-၁၉၈၈)

၄။ ဦးကြိုင်လှိုင်                  (၁၉၈၈-၁၉၈၉)

၅။ ဦးခင်မောင်တင်              (၁၉၈၉-၁၉၉၈)

၆။ ဦးမြင့်ကြိုင်                   (၁၉၉၈-၂၀၀၁)

၇။ ဦးကျော်ဦး                    (၂၀၀၁-၂၀၁၀)

၈။ ဒေါ်မြဦး                       (၂၀၁၀-၂၀၁၇ ဧပြီ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

၉။ ဦးမြင့်ဇော်                     (၂၀၁၃) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၀။ ဒေါက်တာကေသီထွေး   (၂၀၁၃-၂၀၁၇ ဧပြီ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၁။ ဒေါ်မြဦး                     (၂၀၁၇- ယခုချိန်ထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၂။ ဒေါက်တာကေသီထွေး   (၂၀၁၇- ၂၀၁၈) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

၁၃။ ဒေါ်ရီရီထွေး                (၂၀၁၈- ယခုချိန်ထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)