ရည်ညွှန်းဝန်ဆောင်မှု

04/06/20

ရည်ညွှန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။

           (က)     Ask-A- Librarian (မေးမြန်းစုံစမ်းလွှာအသုံးပြုဝန်ဆောင်မှု)

မေးမြန်းလိုသူများအနေဖြင့်ဦးစွာ မေမြန်းစုံစမ်းခြင်းကို စာကြည့်တိုက် Website ရှိ Query Form (သို့) မေးမြန်းစုံစမ်းလွှာပုံစံကို အသုံးပြု၍ မေးခွန်းများကိုတင်ပြမေးမြန်းနိုင်သည်။  စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို အလျှင်အမြန်ရှာဖွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပုံမှန်အားဖြင့်()ပတ်အတွင်း မေးမြန်းသူ၏ မေးလ်လိပ်စာသို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

(ယင်းဝန်ဆောင်မှုသည် စာအုပ်စာရင်းများ စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ)

()       Reference Services by Telephone (တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုဝန်ဆောင်မှု)

စာကြည့်တိုက်ရှိ စုဆောင်းထားသည့် စာပေပစ္စည်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ သိချင်သောအကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ တယ်လီဖုန်းဖြင့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ချက်ချင်းဖြစ်စေ၊ ရှာဖွေ၍ဖြစ်စေ ပြန်လည်ဖြေကြားဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။