စာပေပစ္စည်းများ

06/28/21


၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)တွင် စုဆောင်းထားရှိသော စာပေပစ္စည်းမျာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


စဉ်

အမျိုးအမည်

အုပ်ရေ

စုစုပေါင်း

စာအုပ်

မြန်မာ

၁၄၀၀၇၄

၁၈၄၅၉၈

အင်္ဂလိပ်

၄၄၅၂၄

မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၁၁၂၇၆၄

၁၄၃၅၆၅

အင်္ဂလိပ်

၃၀၈၀၁

ဂျာနယ်

မြန်မာ

၁၃၃၉၇၁

၁၃၄၂၇၁

အင်္ဂလိပ်

၁၉၈၃

သတင်းစာ

မြန်မာ

၁၉၄၃၀၀

၂၆၀၁၇၈

အင်္ဂလိပ်

၆၅၈၇၈

Books   on Myanmar

၉၉၂

၉၉၂

ဘွဲ့ယူကျမ်း

၁၁၅၅

၁၁၅၅

အစိုးရထုတ်စာစု

မြန်မာ

၃၂၅

၃၅၇

အင်္ဂလိပ်

၃၂

ရှားပါး

စာစု

စာအုပ်

မြန်မာ

၃၄၃၁

၃၆၄၀

အင်္ဂလိပ်

၂၀၉

သတင်းစာ

မြန်မာ

၃၄၆၂၆

၃၄၇၁၄

အင်္ဂလိပ်

၈၈

ဂျာနယ်

မြန်မာ

၁၄၄၁

၁၈၅၅

အင်္ဂလိပ်

၄၁၄

မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၁၈၁၈

၂၁၇၄

အင်္ဂလိပ်

၃၅၆

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

၂၂၇၅

၂၂၇၅

၁၀

ကုလသမဂ္ဂစာစု

၁၁၃၄၂

၁၁၃၄၂

၁၁

အာဆီယံစာစု

၄၉၈

၄၉၈

၁၂

သီးသန့်စာစု

၇၉၅၀

၇၉၅၀

၁၃

ကလေးစာစု

မြန်မာ

၃၉၅၃

၅၇၆၀

အင်္ဂလိပ်

၁၈၀၇

၁၄

PDF E - Book

မြန်မာ

၄၁၁

၁၄၁၁

အင်္ဂလိပ်

၁၀၀၀

၁၅

PDF E – Book မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၁၃၅

၃၃၉

အင်္ဂလိပ်

၂၀၄

ပေစာ

၁၀၈၄၆

၁၀၈၄၆

ပုရပိုက်

၂၀၂၁

၂၀၂၁

ကမ္မဝါ

၅၀

၅၀

လက်ရေးစာ

၃၄၆

၃၄၆

၂၀

စီဒီ/ဒီဗွီဒီ

၁၀၈

၁၀၈

၂၁

Audio   Files

၇၃

၇၃

၂၂

ဓာတ်ပြား

၉၃

၉၃

၂၃

မြေပုံ

၄၁၀

၄၁၀

မျက်မမြင်

မြန်မာ

၆၂

၈၇

အင်္ဂလိပ်

၂၅

၂၅

နားမကြား

၃၀

၃၀


စုစုပေါင်း

၈၁၂၈၂၁