မိတ္ထူကူးခြင်းဝန်ဆောင်မှု

04/06/20

မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံပြောင်းခြင်း (Photocopying and Scanning Service)

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ရှာဖွေကူးယူလိုသည့် အထောက်အထားများကို စာကြည့်တိုက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များ၊နှူန်းထားများဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပါ  ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မိတ္တူကူးယူခြင်း (Photocopying) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံပြောင်းခြင်း  (Scanning) ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။