စာငှားစည်းမျဉ်း

07/10/20

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏စာစုများကို အများပြည်သူလေ့လာအသုံးပြုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်နှင့် စာကြည့်တိုက်ရှိစာပေပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန် စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများသည် ‌အောက်ပါစဉ်မျည်းများကို လိုက်နာကြရမည်။

လိုက်နာရမည့်စာငှားစည်းမျဉ်များ

၁။     စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်များသည်အသင်းဝင်ကတ်ဖြင့်တစ်ကြိမ်လျှင်စာပေပစ္စည်း(၂)မျိုးကိုငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ယင်းစာပေပစ္စည်း(၂)မျိုးမှ

        စာအုပ်နှင့် CD/DVD ဖြစ်သည်။

၂။     အသင်းဝင်ကတ်ပြားစတင်ထုတ်ယူရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း(၃၆၅)ရက်ပြည့်သည့်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ကြေးပြန်လည်ပေးသွင်း၍ စာကြည့်တိုက်

        အသင်းဝင်ကတ်အသစ်လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။     စာငှားခွင့်ကတ်ပြားများကို မည်သူ့ကိုမျှထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်။

၄။     ငှားရမ်းထားသောစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါကပျောက်ဆုံးသည့်ရက်မှရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ်အတွင်း မူရင်းစာအုပ်(မိတ္တူမဟုတ်)ကိုအစားထိုး

         ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၅။     အလားတူစာအုပ်ကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိပါကပျောက်ဆုံ (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးစာအုပ်ကာလတန်ဖိုး(၅)ဆကို စာပေတန်ဖိုးပေါင်းစပ်ကာ

        စာကြည့်တိုက်မှူးမှ သတ်မှတ်ပေးသော လျှော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။

၆။     ပြန်လည်ပြုပြင်ရသောပျက်စီးစာအုပ်များအတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်၏ အဝဝကို ပေးဆောင်ရမည်။

၇။     ပျောက်ဆုံးသွားသောစာပေပစ္စည်းကို ပြန်လည်တွေ့ရှိပါက စာကြည့်တိုက်သို့ချက်ချင်းလာရောက်အကြောင်းကြားရမည်။

၈။     စာကြည့်တိုက်မှငှားရမ်းထားသော စာပေပစ္စည်းအားလုံးကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်အပ်နှံရန်တာဝန်ယူရမည်။

၉။     ရက်လွန်အကြောင်းကြားခြင်းကိုကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့လျှင်စာပေပစ္စည်းပျောက်ဆုံးသည်ဟုယူဆခြင်းနှင့်ရက်လွန်ကြေးငွေတောင်း

         ခံလွှာထုတ်ခြင်းခံရမည်။

၁၀။  စာအုပ်ပြန်အပ်ရန် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပါက(၁)ရက်လျှင် စာအုပ်(၁)အုပ်(၅၀၀)ကျပ်၊CD/DVD (၁)ချပ်လျှင်(၅၀၀)ကျပ် ရက်လွန်

        ကြေးပေးဆောင်ရမည်။

၁၁။  အသင်းဝင်အနေဖြင့် ရက်လွန်စာပေပစ္စည်းရှိနေပါက ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

၁၂။  စာကြည့်တိုက်ပိုင်စာပေပစ္စည်းများကိုညွှန်ကြားရေးမှူး(သို့မဟုတ်)ညွှန်ကြားရေးမှူးမှတာဝန်ပေးအပ်ထားသူ၏ခွင့်ပြချက်မရရှိလျှင် 

       စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားခွင့်မရှိပါ။

၁၃။  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ငှားရမ်းထားသောစာပေပစ္စည်းများကို အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရအလိုရှိပါကစာကြည့်တိုက်မှပြန်လည်

       တောင်းယူနိုင်သည်။

၁၄။ ငှားရန်ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသောစာအုပ်များကို ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်မပြုပါ။

၁၅။ ပြန်အပ်ရန်ရက်လွန်စာပေပစ္စည်း/စာအုပ်ကို စာငှားသက်တမ်းတိုးခြင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၁၆။ စာငှားသက်တမ်းတိုးခြင်းကို (၁)ပတ်ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်ပြုသည်။

၁၇။ စာအုပ်၏မည်သည့်နေရ၌မဆို ရေးမှတ်ခြင်း၊ မျဉ်းသားခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။

(အထက်ပါစည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည့်မည်သူမဆို စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။)


အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏စာငှားလုပ်ငန်းမူဝါဒ

အသင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ အသင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

    (က) အသင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို စာကြည့်တိုက်တွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် Website တွင်

           ဝင်ရောက်၍ ဖြစ်စေရယူနိုင်သည်။

    (ခ)  အသင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင် လျှောက်ထားသူအမည်၊ အဖအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံရေးစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ အမြဲတမ်း

          နေရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ကို မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာရေးသွင်း၍ အထောက်အထားသက်သေခံကတ်ပြား

          မိတ္တူတို့ပူးတွဲဖော်ပြရမည်။

    (ဂ) အသင်းဝင်ကတ်ပြားပြုလုပ်ရာတွင်ထောက်ခံသူ(၂)ဦးထောက်ခံချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။(ထောက်ခံသူ(၂)ဦး၏နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား

          မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူတို့ပူးတွဲဖော်ပြရမည်။)

    (ဃ) ကလေးစာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်မှာအသက်(၅)နှစ်မှ(၁၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံတွင်မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူ

           မှ ကလေး (သို့မဟုတ်) အရွယ်မရောက်သေးသည့် အသင်းဝင်ကိုယ်စား ရေးသားဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။

           ကလေးစာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်မှာ  (၁၂)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရှိပါက ယင်းအမှတ်နှင့်အတူ   မိဘ (သို့မဟုတ်) 

           အုပ်ထိန်းသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ကိုပါ ရေးသားဖြည့်သွင်းရမည်။ မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်းသူသည် ငှားရမ်းစာပေ

           ပစ္စည်းများနှင့်ပက်သက်သောကိစ္စအဝဝအတွက်တာဝန်ရှိသည်။

အသင်းဝင်ကြေး

၂။ စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်

အသင်းသား

အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ကြေး

နှစ်စဉ်ကြေး

မြန်မာနိုင်ငံသား

၃၀၀၀/-(သုံးထောင်ကျပ်)

၅၀၀၀/-(ငါးထောင်ကျပ်)

နိုင်ငံခြားသား

၅၀၀၀/-(ငါးထောင်ကျပ်)

၅၀၀၀၀/-(ငါးသောင်းကျပ်)

မှတ်ချက်။        အသက်(၁၅)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

ကလေးစာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်

အသင်းသား

အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ကြေး

နှစ်စဉ်ကြေး

မြန်မာနိုင်ငံသား

၂၀၀၀/-(နှစ်ထောင်ကျပ်)

၃၀၀၀/-(ငါးထောင်ကျပ်)

နိုင်ငံခြားသား

၅၀၀၀/-(ငါးထောင်ကျပ်)

၂၀၀၀၀/-(နှစ်သောင်းကျပ်)

မှတ်ချက်။        အသက်(၅)နှစ်မှ အသက်(၁၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။

စာငှားစဉ်းမျဉ်းများ

၃။ စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်များသည် အသင်းဝင်ကတ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် စာပေပစ္စည်း(၂)မျိုးကိုငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ ယင်းစာပေပစ္စည်း(၂)မျိုး

     မှာ စာအုပ်နှင့် CD (သို့မဟုတ်) DVD ဖြစ်သည်။

စာငှားခွင့်ပြုကာလနှင့် ရက်လွန်ကြေး (Loan Period & Fines)

၄။ စာပေပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်ငှားရမ်းမှု


အသင်းဝင်

စာပေပစ္စည်း

အမျိုးအစား

အရေအတွက်

စာငှားခွင့်ပြု

ကာလ

နှစ်စဉ်ကြေး

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်

အသင်းဝင်

စာအုပ်

(၂)အုပ်

၁၄(ရက်)

(၅၀၀)ကျပ်

CD/DVD

(၂)ခွေ

ကလေးစာကြည့်တိုက်

အသင်းဝင်

စာအုပ်

(၂)အုပ်

၁၄(ရက်)

(၅၀၀)ကျပ်

CD/DVD

(၂)ခွေ

မှတ်ချက်။      စာပေပစ္စည်းအမျိုးအစား(၂)ခုတွင် အရေအတွက်(၄)မျိုးထက်ပို၍ငှားရမ်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပါက(၁)ရက်

                    လျှင်စာအုပ်(၁)အုပ်(၅၀၀)ကျပ်၊CD/DVD (၁)ချပ်လျှင်(၅၀၀)ကျပ်ရက်လွန်ကြေးပေးဆောင်ရမည်။(စာကြည့်တိုက်ပိတ်ရက်ဖြစ်သည့်

                    တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များကိုပါ ရက်လွန်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်) အသင်းဝင်အနေဖြင့်ရက်လွန် စာပေ

                    ပစ္စည်းရှိနေပါက ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

ငှားရမ်းထားသောစာပေပစ္စည်းများအတွက် တာဝန်ရှိသူ

၅။ စာအုပ်ငှားရမ်းသည့်ပုံစံတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်စာငှားသူ သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါစာငှားသူအားတာဝန်ခံထောက်ခံချက်ပေးထားသူ 

    အား တာဝန်ခံထောက်ခံချက်ပေးထားသူသည် ငှားရမ်းစာပေပစ္စည်းများနှင့် ပါတ်သက်သောကိစ္စအဝဝအတွက်တာဝန်ရှိသည်။

ငှားရမ်းခွင့်မပြုသည့်စာပေပစ္စည်းများ(Non borrowing items)

။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်တွင် စုစောင်းထိန်းသိမ်းထားသော အောက်ပါစာပေပစ္စည်းများကို ပြင်ပသို့ယူဆောင်ငှားရမ်းခွင့်မပြုပါ။

    (၁) ပေ၊ ပုရပိုက်၊ လက်ရေးစာများ

    (၂) ရည်ညွှန်းစာအုပ်အများ

    (၃) ရှားပါးစာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းများ

ရက်လွန်စာအုပ်များအားပြန်လည်အပ်နှံခြင်း

၇။ ရက်လွန်စာအုပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွတ်မည်ဖြစ်သည်။

    (က) ငှားရမ်းထားသောစာပေပစ္စည်းများအားပြန်လည်အပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက်ကျော်လွန်ပါကကျော်လွန်သည့်နေ့၏ နောက်တစ်

            နေ့တွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၇)ရက်မြောက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်သတိပေးစာပေးပို့၍လည်းကောင်း၊ (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ 

            တွင်ဒုတိယအကြိမ်သတိပေးစာပေးပို့၍လည်းကောင်း ပြန်လည်တောင်းယူမည်။

    (ခ)   အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့လျှင် ငှားရမ်းသည့်စာပေပစ္စည်းပျောက်ဆုံးသည်ဟုယူဆခြင်းနှင့် ရက်လွန်ကြေးငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေး

            ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်မည်။

    (ဂ)    အကယ်၍လာရောက်မအပ်နှံပါက အဆိုပါစာပေပစ္စည်းငှားရမ်းနိုင်ရန် တာဝန်ခံထောက်ခံပေးထားသူမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။

အသင်းဝင်ကတ်

၈။ အသင်းဝင်ကတ်သတ်တမ်း ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း (Period and loss of member card)

    (က) အသင်းဝင်ကတ်ပြား စတင်ထုတ်ယူရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၃၆၅)ရက် ပြည့်မြောက်သည့်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ကြေး ပြန်လည်ပေးသွင်း၍ 

            စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်ကတ်အသစ်လဲလှယ်ဆောင်ရွတ်ရမည်။

    (ခ)  အသင်းဝင်ကတ်ပျောက်လျှင် စာကြည့်တိုက်သို့ အကြောင်းကြားရမည်။

    (ဂ)  အသင်းဝင်ကတ်ကို လွှဲပြောင်းခွင့်မပြုပါ။

    (ဃ) အသင်းဝင်ကတ်ပါမှသာ စာအုပ်ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။

ငှားရမ်းထားသောစာပေပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း (Replacement for lost/ damaged library items)

၉။ ငှားရမ်းထားသောစာပေပစ္စည်းတစ်အုပ်လုံးဖြစ်စေ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်စေပျက်စီးခြင်း(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံးခြင်းရှိပါကအောက်ပါအတိုင်း

    ဆောင်ရွက်ရမည်။

    (က) ပျောက်ဆုံးစာအုပ်ကိုပျောက်ဆုံးသည့်ရက်မှ ရက်သတ္တပတ် (၁)ပတ်အတွင်း မူရင်းစာအုပ် (မိတ္တူမဟုတ်) ကိုအစားထိုးပြန်လည်ပေးအပ်

            ရမည်။

    (ခ)  အလားတူစာအုပ်ကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိပါက ပျောက်ဆုံး(သို့မဟုတ်) ပျက်စီးစာအုပ်၏ ကာလတန်ဖိုး(၅)ဆကို စာကြည့်တိုက်မှူးမှ သတ်မှတ်

           ပေးသော လျှော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။

    (ဂ)  ပြန်လည်ပြုပြင်ရသော ပျက်စီးစာအုပ်များအတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်၏အဝဝကို ပေးဆောင်ရမည်။

စာငှားခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း (Renewal Opportunities)

၁၀။ စာငှားသက်တမ်းတိုးခြင်း  (သို့မဟုတ်)  ငှားရမ်းထားသည့်စာပေပစ္စည်းအား  နောက်တစ်ကြိမ်  ထပ်မံငှားရမ်းလိုပါက  အသင်းဝင်ကိုယ်တိုင် 

        စာကြည့်တိုက်သို့လာရောက်၍ ထပ်မံဆောင်ရွက်ရမည်။

    (က) ငှားရန်ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသော စာအုပ်များကို ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်မပြုပါ။

    (ခ)   ပြန်အပ်ရန် ရက်လွန်စာပေပစ္စည်း/စာအုပ်ကို စာငှားခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

    (ဂ)   စာငှားသက်တမ်းတိုးခြင်းကို (၁)ပတ်ထပ်မံငှားရမ်းခွင့်ပြုသည်။

ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း (Reservation)

၁၁။ အသင်းဝင်အနေဖြင့် ငှားရမ်းလိုသည့်စာပေပစ္စည်းကို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းလိုပါက အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

    (က) အများဆုံးစာအုပ် (၂)အုပ်ကို ငှားရမ်းခွင့်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။

    (ခ)  CD/DVD များကို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခွင့်မရှိပါ။

    (ဂ)  ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသည်ကို စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းမှ တယ်လီဖုန်း (သို့မဟုတ်) အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

    (ဃ) စာကြည့်တိုက်တွင်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် စာပေပစ္စည်းကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။